Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

12 september

Dag 256

Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, die zeide: Wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles, wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven; want hij zeide tot mij: Kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind zal hebben.

Ruth 3:16-18
---o--O--o---

Dus de volgende morgen moesten zij een openbare getuigenis afleggen. Hij ging heen en ontmoette deze man bij de poort, voor de oudsten (en het moest in een openbare gelegenheid zijn), en hij keek hem in het gezicht en hij zei: “Kunt u haar lossen?” Nu, als hij eerst Naomi moest verlossen, om Ruth te krijgen... En Christus moest de Joodse gemeente eerst lossen, om de Heidenbruid te krijgen. Zij kwam binnen met Naomi, als een vreemdelinge uit een ander land, een Moabietische, heidens. Dat is wat wij waren, de heidenen, de heidenen. En bedenk, u moest... Hij moest Naomi nemen. En toen hij Naomi kreeg, kreeg hij alles wat ze had.

Bedenk, toen Christus kwam, sprak hij nooit over de Heidengemeente. Het was: Ga naar het Zijne. “Hij kwam tot de Zijnen, en ze hebben Hem niet aangenomen.” Hij ging altijd tot de Zijnen. “Wijk niet af op een weg naar de Heidenen. Ga niet Samaria binnen, maar begeef u liever naar de verloren schapen van Israël. En als gij gaat, predikt het Evangelie, geneest de zieken, wekt de doden op, werpt duivelen uit, om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.” Is dat waar? Hij zond ze twee aan twee uit. Hij moest die gemeente verlossen. En toen Hij die gemeente gelost had, kreeg Hij de Heidenbruid. Amen. Dat was de overeenkomst daarin. Ziet u? Hij kreeg de Bruid, toen Hij de gemeente verloste.

Nu, Boaz moest het publiek maken dat... Hij zei: “Kunt u haar niet lossen?”

Hij zei: “Nee.”

Toen moest hij een openbaar getuigenis afleggen. Hij trok zijn schoen uit en gooide die naar hem toe, en zei: “Daar heb je het. Laat heel Israël weten dat ik Naomi heb verlost, en dat ik ook Ruth neem.” Amen. “Ik neem Ruth als mijn bruid.” Wie was het? De Here van de Oogst. Amen. Daar is ze. “Ik los Naomi en ik krijg Ruth en Ruth zal mijn Bruid zijn.”

Wat zouden ze zeggen? “Moge zij zijn als Lea en Rachel en duizenden verwekken (en ze heeft dat gedaan) aan Israël. Moge ze op die wijze zijn.” En kijk, hij legde een openbare verklaring af.

Wat deed Jezus, om het te doen? Híj legde een openbare getuigenis af. Toen Satan niet kon sterven voor de zonden, omdat hij de vader der zonde was. Maar Jezus de Onschuldige, de God des Hemels, Die niet hoefde te sterven, kwam neer en legde een openbaar getuigenis af door te sterven, werd verhoogd tussen hemel en aarde. Een openbaar getuigenis! Men stroopte Zijn kleren van Hem af en hing Hem tussen hemel en aarde in, schande. En Hij stierf een zondige, schandelijke dood, om ons te verlossen. Een openbaar getuigenis!


Aanhaling genomen uit de prediking: