Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

23 oktober

Dag 297

En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien door de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

1 Timotheüs 3:16
---o--O--o---

Nu, wanneer wij denken aan God de Vader (zoals Jezus hiervan sprak), Zijn Vader, God de Zoon als Jezus, God de Heilige Geest, zoals wij Hem vandaag noemen... Nu, dat betekent niet dat er drie individuele, aparte goden zijn. Het betekent dat er één God is in drie bedieningen. Mogen wij het zo zeggen: “Alles wat God was, stortte Hij uit in Christus, omdat Hij Zichzelf ontledigde en het in Christus uitgoot. En Christus was de Volheid van de Godheid lichamelijk. Alles wat Jehova was, goot Hij uit in Christus. En alles wat Christus was, goot Hij uit in de Gemeente, niet in één individu, maar in het gehele Lichaam. Daar waar wij in eenheid samen komen, hebben wij kracht. Al wat God was, was in Christus en al wat Christus was, is in u. “Want God werd vlees gemaakt en woonde onder ons.” 1 Timotheüs 3:16, als u het opschrijft: “En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht, want God werd gemanifesteerd in het vlees.” Wij betastten Hem, God, Jehova, die vlees gemaakt was en op aarde wandelde en wij zagen Hem met onze ogen.

U weet dat in hetzelfde hoofdstuk van Johannes 14, Filippus zei: “Here, toon ons de Vader en het zal ons tevreden stellen.”

Jezus zei: “Ik ben zo lang bij u geweest, Filippus, en u kent Mij niet. Wanneer u Mij hebt gezien, hebt u de Vader gezien. En waarom zegt u tot Mij: `Toon ons de Vader’...? God was vlees gemaakt.

Nu, hier is het. De Vader was God boven u. Wij zeggen... Wij zijn er geweest sinds Adam. God de Vader was over Mozes en de kinderen Israëls in een Vuurkolom, dan God met ons, in Christus, die met ons wandelde, met ons sprak, met ons at, met ons sliep. God over ons, God met ons en nu is het God in ons. Al wat God was, kwam in Christus; al wat Christus was, kwam in de Gemeente. Wat is het? God die in u werkt. Waar ook ter wereld, als Hij zich tot u zou willen wenden, bent u daar - en werkt in u om Zijn welbehagen te doen. Hoe behoorden wij God daarvoor te danken! God de Heilige Geest is gezonden voor het doel van God om in Zijn Gemeente te leven, en beweegt door ieder tijdperk om Zijn Goddelijke wil te verwezenlijken.

Wanneer de mensen om u lachen, lachen zij niet om u; zij lachen om Hem die u gezonden heeft. Alzo zei Jezus: “Zalig zijt gij, wanneer men liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Gezegend zijt gij.” En opnieuw: “Allen die godvruchtig in Christus Jezus leven, zullen vervolging lijden.”

Want toen God Zichzelf in Christus bekendmaakte, haatte men Hem. Wie haatte Hem het ergste? De kerk. De kerk haatte Hem het ergste. Men haatte Hem erger dan de dronkaard. Men haatte Hem erger dan al die andere mensen. Het was de kerk die Hem haatte. Daarom dus, wanneer u “Kosmos” ziet, de wereldorde... “De wereld kende Hem niet” betekent, dat de zogenaamde kerk Hem niet kende. “Hij kwam tot de Zijnen en de Zijnen ontvingen Hem niet. Maar zovelen als Hem wel ontvingen, aan hun gaf Hij de kracht zonen van God te worden, aan hun die in Zijn Naam geloofden.”


Aanhaling genomen uit de prediking: