Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

3 november

Dag 308

Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze medearbeider, En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die te uwen huize is: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden; Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heere Jezus, en jegens al de heiligen; Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in u is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder! Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen, hetgeen betamelijk is; Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zo iemand ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus.

Filemon 1:1-9
---o--O--o---

Paulus trok daar rond... Hij zou gezegd kunnen hebben: “Als ik dat stel te pakken kan krijgen, zal ik ze aan stukken scheuren, want ik ben Dr. Saulus. Ik heb gestudeerd bij Gamaliël. (Ik kom van de Moody Bijbelschool, of van welke andere ook. Ziet u?) Ik ben een geleerde. Ik weet waar ik over spreek. Ik zal dat stelletje ‘heilige rollers’ aan stukken scheuren. Ik vraag u, grote heilige vader, geeft u mij toch toestemming om daarheen te gaan, dan zal ik al die herriemakers daar arresteren. We zullen al dat ‘goddelijke genezingsgedoe’ stoppen.” Hij deed de toestemming in zijn zak en zei: “Ik ga op weg.” En die dag...? O, om ongeveer elf uur die dag straalde hem een Licht in zijn gezicht en hij viel ter aarde.

Waarom? Hij was een voorbestemd Zaad. God zei: “Ik heb hem verkoren en Ik zal hem tonen hoeveel hij zal moeten lijden ter wille van Mijn Naam. Ik zal hem tot de heidenen zenden en zij zullen hem op elke mogelijke wijze versmaden, maar toch zal hij Mijn Naam dragen.”

Paulus ging vandaar naar de andere kant van de woestijn; hij bleef drieëneenhalf jaar daar ergens in Arabië, totdat hij al zijn kerkse ideeën kwijt was, zólang, tot hij het Woord leerde kennen; en hij één werd met het Woord en hij een gevangene werd. Toen kwam hij terug in de banden der liefde. “Al mijn Bijbelschoolervaring is verdwenen! Ik ben een gevangene van Jezus Christus. (Amen!) Filemon, mijn broeder, ik ben een gevangene van Jezus Christus. Ik kan slechts dat zeggen en uitspreken, wat Hij mij zegt.”

God heeft vandaag gevangenen nodig, die zichzelf gevangen geven aan Zijn wil - aan Zijn Woord. Zo was Paulus. Ongeacht hoeveel hij intellectueel had geleerd, hij had God leren kennen door openbaring. Jazeker. Van het intellectuele was toen totaal geen sprake meer, toen de openbaring kwam; de rots waarop de Gemeente is gebouwd.

Kijk, hij was een voorbestemd Zaad. Alleen de Heilige Geest kan u tonen wie Hij is. De mensen delen Hem op in Vader, Zoon en Heilige Geest, enzovoort. Maar de Heilige Geest zal Hem openbaren als de God, de Heer des hemels, die geopenbaard is. Dat is Hij.


Aanhaling genomen uit de prediking: