Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

8 november

Dag 313

En David was toen in een vesting; en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust, en zeide: Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is? Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen, en putten water uit Bethlehems bornput, die in de poort is, en droegen het, en kwamen tot David; doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor de HEERE. En zeide: Het zij verre van mij, o HEERE, dat ik dit zou doen; zou ik drinken het bloed van de mannen, die heengegaan zijn met gevaar van hun leven? En hij wilde het niet drinken. Dit deden die drie helden.

2 Samuël 23:14-17
---o--O--o---

Wist u wat David vertegenwoordigde? David stelde Christus voor, Hij, Christus, was de Zoon van David. Nu luister, terwijl ik sluit. Die heidense krijgslieden, velen van hen, merk op dat ze overal vandaan kwamen, maar zij wisten dat die voortvluchtige gezalfd was. Zij wisten dat David door zijn eigen volk was verworpen, maar zij wisten dat de zalving op hem was. Zij konden het zien. Dus stonden zij pal aan zijn kant, op leven en dood! Het waren dappere mannen, het gaf niet hoezeer de buitenwereld het niet geloofde.

Zijn eigen mensen schopten hem eruit. Zij wensten niets met hem te maken te hebben. Saul had hem verdreven, het hoofd van de denominatie schopte hem eruit en wilde er niets mee te maken hebben, de raad schopte hem eruit en hij werd een voortvluchtige. Zij moesten gaan waarheen hij ook maar gaan kon. Daar was hij boven in de bergen, maar er was een groepje mannen gevormd van heidenen, enzovoort, en zij keken naar die man en wisten dat hij koning zou worden.

Zo is het vandaag met echte dappere geloofsstrijders van dat Woord, die weten dat dit Woord belooft dat Jezus Christus zal terugkeren. Wij zijn niet geïnteresseerd in miljoenen dollars hiervan en miljoenen dollars daarvan. Ik ben geïnteresseerd in de terugkomst van Christus Jezus. O, krijgszonen van God, wat is er met u aan de hand, hoe is het vandaag met u gesteld? Wanneer we zien dat de Bijbel voorzegt dat Hij heden een voortvluchtige is, uit Zijn gemeente geworpen, uit de organisaties gezet. En u weet het. Het is niet nodig het onder stoelen of banken te schuiven, het is de waarheid. De Bijbel zei dat het zo zou zijn. Kom uit die merktekenen van het beest vandaan!

Kijk naar die mannen! Zij trokken hun zwaard. Wat was het? Zijn verlangen was een dronk koel water. David! Wat een type van vandaag! Onze David, Christus, wij weten dat Hij een ‘heilige roller’ wordt genoemd, Hij is aan de kant gezet, in alles een fanaticus, door de kerk verworpen. Zij hebben hun geloofsbelijdenissen en dergelijke opgesteld in dit Kerstfeest, zoals zij gedaan hebben bij het eerste. Dat weten wij, maar we weten dat dit Woord altijd waar blijft en het zal vervuld moeten worden. En het verlangen van Christus gaat uit naar mannen, krijgslieden die hun positie innemen! Amen!


Aanhaling genomen uit de prediking: