Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

15 december

Dag 350

En ik zag, toen het Lam een van de zegels geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

Openbaring 6:1
---o--O--o---

Welnu, het is in orde om wijsheid te hebben. Maar als de wijsheid in tegenspraak is, als de wijsheid niet de correcte wijsheid van God, goddelijke wijsheid, is, en natuurlijke wijsheid wordt, dan geef ik er niet om hoeveel wetenschap wij hebben en wat ook meer, of opleiding, het is van de duivel. Ik zal het u, zo de Here wil, binnen enkele ogenblikken bewijzen. Het is van de duivel.

Beschaving is van de duivel. Ik heb daar pas over gepredikt. Alle cultuur op aarde, alle krachten der wetenschap en alles, is van de duivel. Het is zijn evangelie van kennis dat hij predikte in de hof van Eden. En hij heeft die kennis genomen, verdraaide kennis, tegengesteld aan het Woord en de wil en het plan van God. En nu heeft hij 6000 jaar gehad om precies te doen wat God deed, alleen op een verdraaide wijze, en nam dezelfde tijdperiode om zijn eigen Eden binnen te brengen. Nu heeft hij hier op aarde een Eden gekregen, en het is gevuld met wijsheid, kennis. Dat was zijn evangelie in het begin: kennis, wijsheid, wetenschap. Nooit leverde God een bijdrage aan zoiets. En ik wil dat u even oplet. Hij deed dit omdat hij een man van wereldse wijsheid was.

Nu, het is moeilijk om dit te zeggen. Het is zeer moeilijk omdat het wordt gesproken tot mensen die op dezelfde wijze voelen als ik, en de wijze waarop ik gedurende vele jaren geweest ben. Maar sinds de opening van die Zeven Zegels, van die Engelen vlak achter de berg ginds, is “Dit” een nieuw Boek geworden. Het zijn de dingen die verborgen zijn geweest, die geopenbaard zijn zoals God beloofde in Openbaringen 10 dat Hij zou doen. En wij zijn de bevoorrechte mensen die God heeft gekozen, van de aarde, opdat wij deze dingen mochten zien en begrijpen; wat niet het een of ander mythisch, vleselijk idee is van iemand die probeert het in elkaar te zetten. Het is het Woord van God dat bekend werd gemaakt, bewezen dat het juist is. Bewezen, niet door wetenschap, maar door God dat het juist is. God, zoals ik voordien zei in een boodschap, heeft niemand nodig om Zijn Woord uit te leggen. Hij is Zijn eigen uitlegger. Hij zegt dat het zal gebeuren en het gebeurt. Dat is het; Hij bevestigt het, dát legt het uit.

Enkele jaren geleden vertelden de andere kerken ons, pinkstermensen, dat wij “gek” waren, dat wij “het niet kenden, dat de Heilige geest iets uit het verleden was.” Maar wij ontdekten dat Gods belofte was voor wie ook maar wil en nu weten wij anders. Ziet u, en zo is gewoon beetje bij beetje deze zaak voor ons opengegaan.

En nu beloofde Hij dat de geheimenissen die daarin verborgen waren, door alle gemeentetijdperken heen, precies tegen de eindtijd zouden worden geopenbaard. En Hij laat het ons nu weten. Wij zijn in de eindtijd. Wij zijn hier nu.


Aanhaling genomen uit de prediking: