Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

18 februari

Dag 49

En er was in hun synagoge een mens, met een onreine geest, en hij riep uit, Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem.

Marcus 1:23-25
---o--O--o---

Nu, vandaag zijn er vele spiritisten die werkelijk meer over de geestelijke wereld weten dan mensen die belijden Christenen te zijn; toch is zij een demon. In de Bijbelse tijden was het precies eender.

Toen Jezus hier op aarde was, waren er professoren en geleerden en leraren, enigen van de besten die er waren, uit betere bijbelscholen dan wij vandaag kunnen produceren. En heilige, vermaarde mannen moesten het zijn. Een Leviet moest onberispelijk bevonden worden, rechtvaardig in elk opzicht. En toch wist die man niet meer over God dan een konijn wist over sneeuwschoenen. Toen Jezus kwam, faalde hij Hem te herkennen en hij noemde Jezus een “duivel”. Hij zei: “Hij is Beëlzebub, de overste van de duivelen.” Is dat juist?

En hier komt dan het laagste soort demon, die een man gebonden had, ginds tussen de graven, en dergelijke, en ze schreeuwden het uit. De duivel zelf zei: “We weten wie U bent. U bent de Zoon van God, de Heilige.” Is dat juist? Heksen en tovenaars, duivels herkenden Hem als de Zoon van God; terwijl geleerde theologische seminariepredikers Hem herkenden als Beëlzebub. Wie had het bij het rechte eind, de duivel of de prediker? De duivel. En broeder, het is vandaag niet veel anders. Zij herkennen de kracht van God niet.

Het geeft niet hoeveel lering je hebt gehad, je kunt dat erin gehamerd hebben. God is niet in grote woorden, God is in een eerlijk hart. U zou mogen zingen of gewichtige woorden kunnen spreken als een ik weet niet wat, dat brengt je niet dichter bij God. Je kunt gaan staan oefenen hoe je je preek moet opzeggen om deze dingen te zeggen, dat brengt je niet dichter bij God. Je kunt woordenboeken bestuderen tot je ermee gaat slapen en nog steeds zal het je niet dichter bij God brengen. Een nederig, overgegeven hart, in zijn eenvoud, is wat je tot God brengt. En dat is de waarheid. Amen! Een nederig hart, daar houdt God van. Nu, het maakt niet uit of je je ABC niet kent, dat maakt geen enkel verschil. Alleen een nederig hart! God woont in een nederig hart; niet in ontwikkeling, het zit ‘m niet in scholen, niet in theologie, seminaries, niet in al deze andere verschillende plaatsen; niet in gewichtige woorden, ook niet in klassieke gebouwen. God woont in mensenharten. En tot hoe lager je jezelf kunt afbreken, hoe eenvoudiger je wordt, des te groter kun je worden in Gods ogen.

Laat me u iets tonen. Ik zie dat u uw akkers hier vol met tarwe hebt staan. Een volle tarwe-aar buigt altijd. Een klein sprietje dat steekt daar omhoog en zwaait heen en weer alsof het alles weet, maar er zit niets in de aar. Zo is het met een hoop van deze kerels die denken dat ze een heleboel in hun hoofd hebben, maar ze hebben niets in hun hart. Een heilig hoofd zal buigen voor de Oppermacht, Jezus Christus erkennen als de Zoon van God en Zijn werken geloven.


Aanhaling genomen uit de prediking: